તમે પણ વગર જોખમે IP TV Boxની Price 169 $ માં 4 મહિના કે 289 $ માં 16 મહિના અથવા વાર્ષિક $ 120 Renewal વર્ષ દરમિયાન નવા TV Boxes ખરીદવા માટે બીજાનવા ફકત 4 ચાર સભ્યો બનાવનાર સભ્યના $ ને પણ TOP નંબર 4 થી TOP 10 નંબર ઉપર 100% મેચીંગદ્વારા Double or Profit Sharing દ્વારા TOP નંબર ઉપર હજારો Bonus/ઇનામો 4 થી 16 મહિના સુધીમાં ગેરંટીથી ફ્રીમાં મેળવી શકો છો!!

How it's work

Risk Free!! તમારા $ ની 100% Safty છે. No Gimex. No Draw. No cash $. No Glembling.
key  તમે 0 નંબર ઉપર છો. હવે તમે નોન રીફનડેબલ $ 150 કે 269 $ માં IP TV Boxની ખરીદી કરી, પ્રથમ  એકટીવ સભ્ય બનો.

Enter following your full information

  ત્યારબાદ તમે દુનિયાભરમાંથી કે તમારા સગા કે મિત્રોગ્રુપમાંથી બીજા નવા તમારા જેવા એકટીવ ફકત 4 સભ્યોનું એક જોઇટ ગ્રુપ બનાવો કે-જે આ 4 ચારે સભ્યો પોતે-પોતાના અલગ ગ્રુપમાં IP TV Box ની ખરીદી કરવા માટે બીજાનવા 4-4 ચાર સભ્યો રકમ સાથે બનાવે તેવા....   ત્યારબાદ...અથવા તો તમારુ વાર્ષિક120$ રીન્યુઅલ સાથે બીજા નવા એકટીવ ફકત 4 ચાર બનાવનાર સભ્યને પણ TOP નંબર ઉપર 100% મેચીંગદ્વારા Double અથવા Profit Sharing દ્વારા TOP નંબર 4 થી TOP 10 નંબર ઉપર હજારો $ સુધીની રકમ Crditદ્વારા ફ્રીમાં મેળવી શકો છો. *આમ તમે કે તમારા દ્વારા બનાવેલા નવા એકટીવ સભ્યોદ્વારા દા.ત..... 0= ×4. 1=4×4=16 2=16×4=64 3=64×4=256.4=254×4=1024 આમ દરેકના ચારના ગુણાંકમાં બીજા નવા નવા 4-4 ચાર સભ્યોનુ ગ્રુપમાં જેમ-જેમ બનશે તેમ-તેમ તમારો નંબર 0 નંબર ઉપરથી ઓટોમેટીક TOP ઉપર 2 નંબર અને 4 નંબર અને નંબર 10 TOP ઉપર આવશે ત્યારે.. તમોને ઉપરોક્ત લાભ credit દ્વારા જ ગેરંટીથી મળવાપાત્ર છે ભવિષ્યમાંમાં કે સંજોગોવશાત તમે અથવા તો તમારાદ્વારા બનાવેલા બીજાનવા એક્ટીવ સભ્યોદ્વરા બીજાનવા નવા થોડા ઓછાવત્તા એકટીવ સભ્યો બનશેતો પણ તમોને આ યોજનાદ્વારા થોડો ઓછોવત્તો લાભ તો ગેરંટીથી મળવાપાત્ર છે સાથે તમાર $ 150 અથવા 269$ ની સામે Ip TV Box દ્વારા સંપુર્ણપણે સલામતી છે તે આપ સૌને સ્વીકાર્ય છે.


   (1) 1 year only hardware warranty coverd દ્વારા તમાર $ ની સંપુર્ણપણે 100%સલામતી છે.
   (2) Benefi TV માં credit દ્વારા All in One Package 1 Year સુધીનું મળવાપાત્ર છે. જે આપ સહુંને સ્વીકાર્ય છે.
   (3) 150$ની ખરીદીમાં 4 મહિના 60$નું paid Package અને 269માં 16 મહિનાુ સુધી TV નું packageના paid credit છે.
   (4) 120દિવસમાં કે ભવિષ્યમાં 150$ કે 269$ વાળા બીજાનવા 4 ચારના ગુણાંકમાં નવા સભ્યો નહિં બનાવનાર સભ્ય તેન $ ગુમાવશે નહિં પરંતુ 120 દિવસબાદ 1 Year સુધીનું TV નું Package માટેની 12$ ની રકમ પ્રથમ ભરવાથી તમારુ TV Box ચાલુ રહેશે.
   (5) Old એકટીવ દરેક સભ્યે વાર્ષિ $120 Renewal રકમ ભરી ઊપરોક્ત લાભ મેળવવા માટે વર્ષ દરમિયાન બીજા નવા એકટીવ ફકત 4 સભ્યોનું એક જોઇટ ગ્રુપ બનાવવાનું રહેશે. અથવા દરેક સભ્યે+69$ Extra Hardware Warrantyની રકમ ભરવાની રહેશે.